• Theo dõi chúng tôi
Điện thoại: 024 3974 6373 | 024 3972 6889

Điều khoản sử dụng

DI TOUR cho phép khách hàng sử dụng trang web này theo phương thức hạn chế, không độc quyền, không nhượng quyền và có thể bị thu hồi khi cần. Khi sử dụng trang web này, khách hàng đồng ý/phải chấp nhận các điều kiện sau:
  • Khách hàng có đầy đủ năng lực pháp lý và phải từ 18 tuổi trở lên.
  • Khách hàng có đầy đủ về năng lực tài chính và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của khách hàng.
  • Khách hàng phải đảm bảo rằng mọi thông tin mà khách hàng cung cấp đều hoàn toàn chính xác.
  • Khách hàng chỉ dùng trang web này để đặt chỗ và mua các dịch vụ được cung cấp bởi trang web này. Khách hàng không được dùng trang web này vào mục đích khác, bao gồm các hành vi đăng ký sai trái, gian lận, sử dụng vào những mục đích thương mại mà không được sự cho phép của DI TOUR cũng như sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • Khách hàng không được lợi dụng hoặc làm sai lệnh các địa chỉ e mail, nội dung thông tin, đường dẫn được gửi đi từ trang web này qua các giao dịch.
  • Trừ trường hợp được cho phép bởi luật định, khách hàng không được phép đưa nội dung, công bố trên các diễn đàn, chuyển đi, phân phối hoặc công bố bất kỳ nội dung nào trên web này, bao gồm các nội dung bằng chữ, hình ảnh, các biểu tượng, các đoạn phim ảnh hoặc âm nhạc, các chương trình và dữ liệu, mà không được phép của DI TOUR ngoại trừ việc cho phép khách hàng lấy về để xem hoặc in ra các tài liệu giới thiệu trên web này với mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.
  • Khách hàng không được phép sửa đổi, sao chép, gửi hoặc chuyển bất kỳ trang nào, dữ liệu hoặc nội dung trên trang web này dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp khách hàng sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại nếu không được sự đồng ý và cho phép của DI TOUR